Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดเชียงใหม่

โครงการ อาสาสมัครแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โซน 2 ณ ที่ว่าการอำเภอฮอด

pll_content_description

             วันที่ 10 เม.ย. 2560 เวลา 09.00 น. สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ จัดอบรมโครงการอาสาสมัครแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ในโซนที่ 2 จัดขึ้น ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอฮอด ชั้น 2
             โครงการดังกล่าว ฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านยาเสพติด สถานการณ์ยาเสพติดในพื้นที่ ให้กับอาสาสมัครแรงงาน ในการนำข้อมูลไปประชาสัมพันธ์แก่สถานประกอบการที่มีลูกจ้างต่ำกว่า 10 คนลงมา เป็นการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในกลุ่มแรงงาน และสร้างเครือข่ายผู้นำด้านการต้านภัยยาเสพติดจากเครือข่ายอาสาสมัครแรงงาน 
ผู้เข้าร่วมอบรมฯ ทั้งสิ้น จำนวน 43 คน ซึ่งเป็นอาสาสมัครแรงงานใน 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอจอมทอง ฮอด ดอยเต่า แม่แจ่ม และอมก๋อย ผู้ที่ให้ความรู้ในด้านวิชาการ ได้แก่ วิทยากรจากหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

 

กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 053-110622 แฟกซ์ 053-112623

TOP