Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดเชียงใหม่

ข่าวกิจกรรม

ร่วมในโครงการอบรม “พัฒนาคุณภาพแรงงานเชียงใหม่รองรับอาเซียน” ...

ร่วมโครงการผู้ว่าราชการฯ พบปะประชาชน ณ ศาลเจ้าฝาง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ...

ตรวจราชการ ตามแผนการตรวจราชการ รอบที่ 2 (Progress Review) ...

จัดกิจกรรมขยายเครือข่าย TO BE NUMBER ONE และค้นหาสถานประกอบการดาวเด่น ...

TOP