Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดเชียงใหม่

อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ

ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำประเภทกิจการโรงแรม และคำชี้แจงประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำประเภทกิจการโรงแรมได้ที่นี่ !!!

สามารถดาวน์โหลด ประกาศคณะกรรมการค่าจ้างเรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ 12) ได้ที่นี่ !!!
สามารถดาวน์โหลด ประกาศคณะกรรมการค่าจ้างเรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ 11) ได้ที่นี่ !!!

ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ 10) ได้ที่นี่ !!!
ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ 9) ได้ที่นี่ !!!
ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ 8) ได้ที่นี่ !!!
ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ 7) ได้ที่นี่ !!!

อัตราค่าจ้างรายชั่วโมง สำหรับ นักเรียน นิสิต และนักศึกษา (ฉบับที่ 2) ได้ที่นี่!!!

รายละเอียดเพิ่มเติม

กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 053-112622 แฟกซ์ 053-112623

10307
TOP