Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดเชียงใหม่

สถานการณ์แรงงานจังหวัด

Mol-Thailand

รายงานสถานการณ์และดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ฉบับปี 2565 ...

TOP