Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดเชียงใหม่

สถานการณ์แรงงานจังหวัด

สถานการณ์และตัวชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ไตรมาส 4 ปี 2560 ...

สถานการณ์แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ไตรมาส 3 ปี 2560. ...

สถานการณ์แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ไตรมาส 2 ปี 2560. ...

สถานการณ์แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ไตรมาส 1 ปี 2560 ...

สถานการณ์แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ฉบับรายปี 2559 (มกราคม-ธันวาคม) ...

TOP