Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดเชียงใหม่

อาสาสมัครแรงงาน

ทะเบียนรายชื่อแกนนำอาสาสมัครแรงงาน ระดับตำบล  จังหวัดเชียงใหม่ 

 
ที่ ชื่อ – สกุล แกนนำตำบล
1. อำเภอเมือง
1 นางจำลอง  จักษุธารา ศรีภูมิ
2 นายพิมุกข์พงค์  พลับพลาทอง สุเทพ
3 นางบัวผัด    กันธาสิงห์ หายยา
4 นางอุมาพร  ทองเพ็ญ พระสิงห์
5 นางอรุณี  สุปิน วัดเกต
6 นายณรงค์  ภักดีศิริวงค์ ท่าศาลา
7 นางประไพ  อมรศักดิ์ หนองหอย
8 นางสาวอนงค์  หม่องแก้ว ช้างคลาน
9 นางฐาณิดา  ปานเจริญ ช้างเผือก
10 นางสาวประทุมพร  ใจเมือง ฟ้าฮ่าม
11 นายธรรมสรณ์  สุวรรณมงคล หนองป่าครั่ง
12 นายประชา    ชูดี สันผีเสื้อ
13 นางแก้วเรือน  ดวงงาม ป่าแดด
14 นางจันทร์สมุทร  ปะสุนะ ช้างม่อย
15 นางยุพิน  ไชยวงค์ แม่เหียะ
16 นางอัจฉราพร  ชนะเลิศ ป่าตัน
2. อำเภอจอมทอง
17 นส.กัลยา  พงศ์สุข แม่สอย
18 นายรพีพงศ์  ชัยอาภัย ข่วงเปา
19 นางจันทร์สุดา  สุต๋าคำ ดอยแก้ว
20 นายวิทยา  อุปรีย์ บ้านหลวง
21 นางสาวอิสราภรณ์  อุปนัน สบเตี๊ยะ
22 นางสาวศุจีนันทน์  บุญธรรม บ้านแปะ
3. อำเภอแม่แจ่ม
23 นางณัฏฐ์ธีตา  จีนบุญ ท่าผา
24 นางสาวนาฎยา     อินทร ช่างเคิ่ง
25 นายไพจิต    ชัยปราณี แม่ศึก
26 นายจิณห์  จีนบุญ กองแขก
27 นายนิเวศ   กันธะศิลป์ บ้านทับ
28 นายกริชชาญ  สังเวียนวงษ์ แม่นาจร
29 นายอาทิตย์  สิริพยาบาล ปางหินฝน
4. อำเภอเชียงดาว
30 นางกนกพร  ท้าวอินทร์ เมืองงาย
31 นายประสิทธิ์  อนุวรรัตน์ เชียงดาว
32 นางบัวลอย    ซาวบุญตัน ปิงโค้ง
33 นายนรภัทร  แก้วไหลมา แม่นะ
34 นางอักรษร ชุมภู เมืองนะ
35 นางประกายดาว    ท่อนคำ เมืองคอง
36 นางสาวนิสารัตน์  จะเลมุนิล ทุ่งข้าวพวง
5. อำเภอดอยสะเก็ด
37 นายปิยะ  เกษร ตลาดขวัญ
38 นางชญาดา  วิชา แม่ฮ้อยเงิน
39 นายสมาน    โพธิยา ป่าป้อง
40 นายไพรโรจน์    ไทยกรณ์ แม่โป่ง
41 นายศรัณย์    ศรีพวงใจ สง่าบ้าน
42 นางศุภิกา   ตระการ ป่าลาน
43 นางธนิฐา  เจนตระกูล สันปูเลย
44 นางสาวลำจวน  บุญเย็น ลวงเหนือ
45 ว่าที่ ร.ต.กิตติพงศ์   ทาจี แม่คือ
46 นางสาวอัญชิษฐา ธรรมปัญโญ เชิงดอย
47 นายสุทัศน์   โพศิริ ตลาดใหญ่
48 นางแสงเดือน  ปันศิริ สำราญราษฎร์
49 นายไพรทูล  สุกันโท เทพเสด็จ
50 นางนิภาพร     สุทธคำ ป่าเมี่ยง
6. อำเภอแม่แตง
51 นางเทียนศิริ    แสงแก้ว    อินทขิล
52 นางพิมฤทัย  พันธุ์โพธิ์ ป่าแป๋
53 นางวนิดา    ชุ่มคำ สบเปิง
54 นางบุษบา   เกษมกิตติกุล แม่หอพระ
55 นายอนุรักษ์  บุตรลักษณ์ บ้านเป้า
56 นางสาวทัศนีย์    บุญสุข เมืองก๋าย
57 นางสุชาดา  อินต๊ะ ขี้เหล็ก
58 นายโรจนศักดิ์  อุดมเดช สันป่ายาง
59 นายไพศาล  ปุริกา สันมหาพน
60 นางบัวจีน  อินต๊ะ กึ๊ดช้าง
61 นางสมศรี  ไชยทอง แม่แตง
62 นางวราภรณ์  วงค์อนันต์ บ้านช้าง
63 นางสาวณัฐชนันท์  ดวงศรี ช่อแล
7. อำเภอแม่ริม
64 นางอัมพรรณ   จอกแก้ว   ห้วยทราย
65 นางอุษา  สอนนำ แม่สา
66 นางสาวชัญญา    สกุลวรศิลป์ เหมืองแก้ว
67 นายอารันญา  ใจพิจิต แม่แรม
68 นางเรวดี  ดงสงัด ริมใต้
69 นางรัตนา  กินราช ริมเหนือ
70 นายบรรจง   วัฒนาสวัสดิ์ ขี้เหล็ก
71 นางนิพันธ์   วงค์หาญ สันโป่ง
72 นางศรีนวล  พรหมมา โป่งแยง
73 นายอภิชาติ   ชาวเวียง สะลวง
74 นางสาวธนิชา  ธนะสาร ดอนแก้ว
8. อำเภอสะเมิง
75 นางรำไพ  แสนแก้ว สะเมิงเหนือ
76 นางสาวศิริพรรณ์  จอโด บ่อแก้ว
77 นายนิติ  สุดาคำ สะเมิงใต้
78 นายพิชัย  บุญมาลา แม่สาบ
79 นางสาวศันสนีย์  บัวหลวง ยั้งเมิน
9. อำเภอฝาง
80 นางสาวพรพิมล  กรมบุญ แม่สูน
81 นายอนุรักษ์  ลาตรินทร์ ม่อนปิ่น
82 นายกฤษณ์พีรัช   กรณ์กุลรัศมี โป่งน้ำร้อน
83 นางสาวกัญญา   ยาราช เวียง
84 นางชนัญชิดา  จินมานะสุข แม่คะ
85 นายวัชรพงศ์  ทรงทวี แม่ข่า
86 นายเกรียงไกร  พลฤทธิ์ แม่งอน
87 นางอรุณี   ศรีมูล สันทราย
10. อำเภอแม่อาย
88 นายนิยม  มิตรขุนทด บ้านหลวง
89 นางสาวศศิธร  แสงอาจ ท่าตอน
90 นายสิฐฒิโรจณ์ วิชาการณ์ไพศาล มะลิกา
91 นางสาวปวีณา  ทองงาม สันต้นหมื้อ
92 นางสุพรรณี  กันธะ แม่นาวาง
93 นายณรงค์เดช    บัวหลวง แม่อาย
94 นายจักรี    สิงห์สา แม่สาว
11. อำเภอพร้าว
95 นางกรรณิการ์  กุยแก้ว บ้านโป่ง
96 นางมลิวัลย์   เนตรวิจิตร น้ำแพร่
97 นางจำนงค์  ลือเกียงคำหล้า สันทราย
98 นายมนัส    ตันสุภายน เวียง
99 นางกินรี  วรรณศิริ แม่แวน
100 พ.ท.ทองคำ    กอยากลาง ทุ่งหลวง
101 นางสาวนรากร    เรือนตัน ป่าไหน่
102 นางสาวกรัณกรพ์  หงษ์ทอง ป่าตุ้ม
103 นางสาวลินลดา    กันถิน แม่ปั๋ง
104 นายฉลอง  เชื้อพูล โหล่งขอด
105 นางสาวสมถวิล  บุญเติง เขื่อนผาก
12. อำเภอสันป่าตอง
106 นางพรรณวดี    โยธาราษฎร์ บ้านกลาง
107 นางบุญธรรม  วงศายะ มะขามหลวง
108 นางสาวอินทิรา  ดวงแก้ว ยุหว่า
109 นางอนงค์  กันทวงศ์ บ้านแม
110 นางลาวัลย์  เป็งสุวรรณ น้ำบ่อหลวง
111 นางสาวศรีวรรณ  กันทะอ้าย ทุ่งต้อม
112 นายเย็น     ศรีวิชัย ท่าวังพร้าว
113 นางเกษร  สายบุญเรือง แม่ก๊า
114 นายธีระ    ชัยแก้ว ทุ่งสะโตก
115 นายสุพล    หลานชัย สันกลาง
116 นายชาญชัย  หลวงอ้าย มะขุนหวาน
13. อำเภอสันกำแพง
117 นางสาวประนอม    มั่งมูล สันกำแพง
118 นางสาวโสภา  อุ่นแก้ว ออนใต้
119 นางพิชฎา  แจ้มา แม่ปูคา
120 นางสาวรัตนาภรณ์ ใจปัญญา ร้องวัวแดง
121 นางอรชร    แก้ววงษ์วรรณ ห้วยทราย
122 นางนันตา  บุญวงค์ บวกค้าง
123 นางสุนันท์   ปันมูล สันกลาง
124 นายกิตติ์ธนัตถ์  ไชยวงค์ษา ต้นเปา
125 นายมานิตย์  แก้วแสน แช่ช้าง
126 นางสาวเรณู    สุวรรณจักร์ ทรายมูล
14. อำเภอสันทราย
127 นางดวงงา  เม็งทอง สันนาเม็ง
128 นางวรนุช  มุนินทร์ สันทรายน้อย
129 นางแรมจันทร์  ปันทะฝั้น สันป่าเปา
130 นายสิริณัฎฐ์  ทมินเหมย หนองแหย่ง
131 นายประสิทธิ์   ปินตา สันพระเนตร
132 นางสาหร่าย  ตุ้ยเขียว หนองจ๊อม
133 นางพัชรี  เล็นป่าน เมืองเล็น
134 นายชูชาติ  พูลทอง สันทรายหลวง
135 นางผ่องพรรณ  แสงคำ แม่แฝกใหม่
136 นางสุภา   แซ่ห่าน แม่แฝก
137 นส.กนกจันทร์  มณีขัติวงศ์ หนองหาร
138 นายอังคาร  สีละเม ป่าไผ่
15. อำเภอหางดง
139 นางผุสดี  ศรีวิลัย บ้านแหวน
140 นายทองปอน  ปันทิ สันผักหวาน
141 นางชวัลลักษณ์   กันธิยะ สบแม่ข่า
142 นางวรรณวิไล  บัวเรียว หนองควาย
143 นายนิพนธ์    เวทศักดิ์ หารแก้ว
144 นายสำราญ  พิมสาร น้ำแพร่
145 นางศรีลา  รังสี หนองแก๋ว
146 นางสาวลดาวัลย์   มูลละ บ้านปง
147 นางบำเพ็ญ   ดวงแก้ว หางดง
148 นายบุญสม   กันทะวงค์ หนองตอง
149 นายสมพล   มะจันทร์ ขุนคง
16. อำเภอฮอด
150 นายสมจิต  วัดนนท์ บ่อหลวง
151 นายดวงต๋า  เทพแก้ว ฮอด
152 นายนิคม  วรมนัส หางดง
153 นางศรีไพร  วงศ์วาร นาคอเรือ
154 นางจินตนา   หวันแดง บ้านตาล
155 นางดวงเดือน   แสนเมืองมา บ่อสลี
17. อำเภอดอยเต่า
156 นางนงคราญ  บุญเขียว บงตัน
157 นางนิภาพร     ใจเป็ง ดอยเต่า
158 นางสาวดวงพร    จันพระยา มีดกา
159 นางสาวปาริชาติ    เมืองไทยเจริญ บ้านแอ่น
160 นางสาวเบญจวรรณ  กุณาหย้อง โป่งทุ่ง
161 นางสาวพูลศรี  ตันมูล ท่าเดื่อ
18. อำเภออมก๋อย
162 นางสาวอัมพร   ศรีศตวรรษ  อมก๋อย
163 นส.เด่นเดือน  ธรรมขันธ์ แม่ตื่น
164 นายยงยุทธ  อมตปรีชา สบโขง
165 นายธนเดช  พนาค้ำจุน นาเกียน
166 นายสุทธิพจน์    ปัญญา ยางเปียง
167 นางรัตติกาล  มังแก้ว ม่อนจอง
19. อำเภอสารภี
168 นางสาวพรทิวา  กันธารส ท่าวังตาล
169 นางปรานี  เป็งธินา ขัวมุง
170 นางศรีนวล  สุภาวัฒน์ สารภี
171 นางอัมพร  กริ่งกรับ หนองผึ้ง
172 นายอนันต์  ชมชื่น ชมภู
173 นางสาวสุชัญญา  อินตารักษา ท่ากว้าง
174 นางสาวประไพ  ฟองมี หนองแฝก
175 นางสาวบุษกร  ก่ำศรี ป่าบง
176 นางสังคม  คุณรังษี ไชยสถาน
177 นางจำปาทอง  นวลดอกไม้ สันทราย
178 นางอุไรพร  ศรีทองใบ ดอนแก้ว
179 นางสาวเอมอร  อุ่นเรือน ยางเนิ้ง
20. อำเภอเวียงแหง
180 นางตา   ส่างกาน เปียงหลวง
181 นางสาวฉวีวรรณ   ใจปวง แสนไห
182 นางสาวช่อผกา  สันนิถา เมืองแหง
21. อำเภอไชยปราการ
183 นางอำภา    ขันธะ ศรีดงเย็น
184 นางภาวิณี  ต๊ะสุยะ หนองบัว
185 นายผัด    เทพก๋า แม่ทะลบ
186 นางสาวพิมพ์ลดา  อุดมสมสวัสดิ์ ปงตำ
22. อำเภอแม่วาง
187 นายจันทร์แก้ว    คำปัน ทุ่งรวงทอง
188 นางศรีรัตน์  ไชยปินตา ดอนเปา
189 นายโต่ง  แซ่ย้าง แม่วิน
190 นายวสันต์    พรหมมาวัน บ้านกาด
191 นางแสงหล้า  อูบคำ ทุ่งปี้
23. อำเภอแม่ออน
192 นางประนอม    สิงห์ขร ออนกลาง
193 นางคำน้อย   ขัติแสง ออนเหนือ
194 นางสาวบัวผัน  มณีวรรณ ห้วยแก้ว
195 นางทองศรี    ส่วยกุล บ้านสหกรณ์
196 นายประจวบ   ปัญญาคำ แม่ทา
197 นายแอ๊ด   สุภาหล้า ทาเหนือ
24. อำเภอดอยหล่อ
198 นายธีรพงค์  แสนศรี ดอยหล่อ
199 นางสาวรุ่งนภา  คำปวง ยางคราม
200 นายเอกราช   ประกอบทรัพย์ สองแคว
201 นางสาวณชญาดา  ยะสาคร สันติสุข
25. อำเภอกัลยานิวัฒนา
202 นายสุขชัย  สนวิเศษณ์ แจ่มหลวง
203 นายกิตติพงษ์  นุกา บ้านจันทร์
204 นายสมิทธิ์   ศรีศักตยา แม่แดด

 

ข้อมูล เดือนธันวาคม 2562

819
TOP