Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดเชียงใหม่

อาสาสมัครแรงงาน

 

 

ทะเบียนรายชื่อแกนนำอาสาสมัครแรงงาน ระดับตำบล  จังหวัดเชียงใหม่ 

 
ที่ชื่อ – สกุลแกนนำตำบล
1. อำเภอเมือง
1นางจำลอง  จักษุธาราศรีภูมิ
2นายพิมุกข์พงค์  พลับพลาทองสุเทพ
3นางบัวผัด    กันธาสิงห์หายยา
4นางอุมาพร  ทองเพ็ญพระสิงห์
5นางอรุณี  สุปินวัดเกต
6นายณรงค์  ภักดีศิริวงค์ท่าศาลา
7นางประไพ  อมรศักดิ์หนองหอย
8นางสาวอนงค์  หม่องแก้วช้างคลาน
9นางฐาณิดา  ปานเจริญช้างเผือก
10นางสาวประทุมพร  ใจเมืองฟ้าฮ่าม
11นายธรรมสรณ์  สุวรรณมงคลหนองป่าครั่ง
12นายประชา    ชูดีสันผีเสื้อ
13นางแก้วเรือน  ดวงงามป่าแดด
14นางจันทร์สมุทร  ปะสุนะช้างม่อย
15นางยุพิน  ไชยวงค์แม่เหียะ
16นางอัจฉราพร  ชนะเลิศป่าตัน
2. อำเภอจอมทอง
17นส.กัลยา  พงศ์สุขแม่สอย
18นายรพีพงศ์  ชัยอาภัยข่วงเปา
19นางจันทร์สุดา  สุต๋าคำดอยแก้ว
20นายวิทยา  อุปรีย์บ้านหลวง
21นางสาวอิสราภรณ์  อุปนันสบเตี๊ยะ
22นางสาวศุจีนันทน์  บุญธรรมบ้านแปะ
3. อำเภอแม่แจ่ม
23นางณัฏฐ์ธีตา  จีนบุญท่าผา
24นางสาวนาฎยา     อินทรช่างเคิ่ง
25นายไพจิต    ชัยปราณีแม่ศึก
26นายจิณห์  จีนบุญกองแขก
27นายนิเวศ   กันธะศิลป์บ้านทับ
28นายกริชชาญ  สังเวียนวงษ์แม่นาจร
29นายอาทิตย์  สิริพยาบาลปางหินฝน
4. อำเภอเชียงดาว
30นางกนกพร  ท้าวอินทร์เมืองงาย
31นายประสิทธิ์  อนุวรรัตน์เชียงดาว
32นางบัวลอย    ซาวบุญตันปิงโค้ง
33นายนรภัทร  แก้วไหลมาแม่นะ
34นางอักรษร ชุมภูเมืองนะ
35นางประกายดาว    ท่อนคำเมืองคอง
36นางสาวนิสารัตน์  จะเลมุนิลทุ่งข้าวพวง
5. อำเภอดอยสะเก็ด
37นายปิยะ  เกษรตลาดขวัญ
38นางชญาดา  วิชาแม่ฮ้อยเงิน
39นายสมาน    โพธิยาป่าป้อง
40นายไพรโรจน์    ไทยกรณ์แม่โป่ง
41นายศรัณย์    ศรีพวงใจสง่าบ้าน
42นางศุภิกา   ตระการป่าลาน
43นางธนิฐา  เจนตระกูลสันปูเลย
44นางสาวลำจวน  บุญเย็นลวงเหนือ
45ว่าที่ ร.ต.กิตติพงศ์   ทาจีแม่คือ
46นางสาวอัญชิษฐา ธรรมปัญโญเชิงดอย
47นายสุทัศน์   โพศิริตลาดใหญ่
48นางแสงเดือน  ปันศิริสำราญราษฎร์
49นายไพรทูล  สุกันโทเทพเสด็จ
50นางนิภาพร     สุทธคำป่าเมี่ยง
6. อำเภอแม่แตง
51นางเทียนศิริ    แสงแก้ว   อินทขิล
52นางพิมฤทัย  พันธุ์โพธิ์ป่าแป๋
53นางวนิดา    ชุ่มคำสบเปิง
54นางบุษบา   เกษมกิตติกุลแม่หอพระ
55นายอนุรักษ์  บุตรลักษณ์บ้านเป้า
56นางสาวทัศนีย์    บุญสุขเมืองก๋าย
57นางสุชาดา  อินต๊ะขี้เหล็ก
58นายโรจนศักดิ์  อุดมเดชสันป่ายาง
59นายไพศาล  ปุริกาสันมหาพน
60นางบัวจีน  อินต๊ะกึ๊ดช้าง
61นางสมศรี  ไชยทองแม่แตง
62นางวราภรณ์  วงค์อนันต์บ้านช้าง
63นางสาวณัฐชนันท์  ดวงศรีช่อแล
7. อำเภอแม่ริม
64นางอัมพรรณ   จอกแก้ว  ห้วยทราย
65นางอุษา  สอนนำแม่สา
66นางสาวชัญญา    สกุลวรศิลป์เหมืองแก้ว
67นายอารันญา  ใจพิจิตแม่แรม
68นางเรวดี  ดงสงัดริมใต้
69นางรัตนา  กินราชริมเหนือ
70นายบรรจง   วัฒนาสวัสดิ์ขี้เหล็ก
71นางนิพันธ์   วงค์หาญสันโป่ง
72นางศรีนวล  พรหมมาโป่งแยง
73นายอภิชาติ   ชาวเวียงสะลวง
74นางสาวธนิชา  ธนะสารดอนแก้ว
8. อำเภอสะเมิง
75นางรำไพ  แสนแก้วสะเมิงเหนือ
76นางสาวศิริพรรณ์  จอโดบ่อแก้ว
77นายนิติ  สุดาคำสะเมิงใต้
78นายพิชัย  บุญมาลาแม่สาบ
79นางสาวศันสนีย์  บัวหลวงยั้งเมิน
9. อำเภอฝาง
80นางสาวพรพิมล  กรมบุญแม่สูน
81นายอนุรักษ์  ลาตรินทร์ม่อนปิ่น
82นายกฤษณ์พีรัช   กรณ์กุลรัศมีโป่งน้ำร้อน
83นางสาวกัญญา   ยาราชเวียง
84นางชนัญชิดา  จินมานะสุขแม่คะ
85นายวัชรพงศ์  ทรงทวีแม่ข่า
86นายเกรียงไกร  พลฤทธิ์แม่งอน
87นางอรุณี   ศรีมูลสันทราย
10. อำเภอแม่อาย
88นายนิยม  มิตรขุนทดบ้านหลวง
89นางสาวศศิธร  แสงอาจท่าตอน
90นายสิฐฒิโรจณ์ วิชาการณ์ไพศาลมะลิกา
91นางสาวปวีณา  ทองงามสันต้นหมื้อ
92นางสุพรรณี  กันธะแม่นาวาง
93นายณรงค์เดช    บัวหลวงแม่อาย
94นายจักรี    สิงห์สาแม่สาว
11. อำเภอพร้าว
95นางกรรณิการ์  กุยแก้วบ้านโป่ง
96นางมลิวัลย์   เนตรวิจิตรน้ำแพร่
97นางจำนงค์  ลือเกียงคำหล้าสันทราย
98นายมนัส    ตันสุภายนเวียง
99นางกินรี  วรรณศิริแม่แวน
100พ.ท.ทองคำ    กอยากลางทุ่งหลวง
101นางสาวนรากร    เรือนตันป่าไหน่
102นางสาวกรัณกรพ์  หงษ์ทองป่าตุ้ม
103นางสาวลินลดา    กันถินแม่ปั๋ง
104นายฉลอง  เชื้อพูลโหล่งขอด
105นางสาวสมถวิล  บุญเติงเขื่อนผาก
12. อำเภอสันป่าตอง
106นางพรรณวดี    โยธาราษฎร์บ้านกลาง
107นางบุญธรรม  วงศายะมะขามหลวง
108นางสาวอินทิรา  ดวงแก้วยุหว่า
109นางอนงค์  กันทวงศ์บ้านแม
110นางลาวัลย์  เป็งสุวรรณน้ำบ่อหลวง
111นางสาวศรีวรรณ  กันทะอ้ายทุ่งต้อม
112นายเย็น     ศรีวิชัยท่าวังพร้าว
113นางเกษร  สายบุญเรืองแม่ก๊า
114นายธีระ    ชัยแก้วทุ่งสะโตก
115นายสุพล    หลานชัยสันกลาง
116นายชาญชัย  หลวงอ้ายมะขุนหวาน
13. อำเภอสันกำแพง
117นางสาวประนอม    มั่งมูลสันกำแพง
118นางสาวโสภา  อุ่นแก้วออนใต้
119นางพิชฎา  แจ้มาแม่ปูคา
120นางสาวรัตนาภรณ์ ใจปัญญาร้องวัวแดง
121นางอรชร    แก้ววงษ์วรรณห้วยทราย
122นางนันตา  บุญวงค์บวกค้าง
123นางสุนันท์   ปันมูลสันกลาง
124นายกิตติ์ธนัตถ์  ไชยวงค์ษาต้นเปา
125นายมานิตย์  แก้วแสนแช่ช้าง
126นางสาวเรณู    สุวรรณจักร์ทรายมูล
14. อำเภอสันทราย
127นางดวงงา  เม็งทองสันนาเม็ง
128นางวรนุช  มุนินทร์สันทรายน้อย
129นางแรมจันทร์  ปันทะฝั้นสันป่าเปา
130นายสิริณัฎฐ์  ทมินเหมยหนองแหย่ง
131นายประสิทธิ์   ปินตาสันพระเนตร
132นางสาหร่าย  ตุ้ยเขียวหนองจ๊อม
133นางพัชรี  เล็นป่านเมืองเล็น
134นายชูชาติ  พูลทองสันทรายหลวง
135นางผ่องพรรณ  แสงคำแม่แฝกใหม่
136นางสุภา   แซ่ห่านแม่แฝก
137นส.กนกจันทร์  มณีขัติวงศ์หนองหาร
138นายอังคาร  สีละเมป่าไผ่
15. อำเภอหางดง
139นางผุสดี  ศรีวิลัยบ้านแหวน
140นายทองปอน  ปันทิสันผักหวาน
141นางชวัลลักษณ์   กันธิยะสบแม่ข่า
142นางวรรณวิไล  บัวเรียวหนองควาย
143นายนิพนธ์    เวทศักดิ์หารแก้ว
144นายสำราญ  พิมสารน้ำแพร่
145นางศรีลา  รังสีหนองแก๋ว
146นางสาวลดาวัลย์   มูลละบ้านปง
147นางบำเพ็ญ   ดวงแก้วหางดง
148นายบุญสม   กันทะวงค์หนองตอง
149นายสมพล   มะจันทร์ขุนคง
16. อำเภอฮอด
150นายสมจิต  วัดนนท์บ่อหลวง
151นายดวงต๋า  เทพแก้วฮอด
152นายนิคม  วรมนัสหางดง
153นางศรีไพร  วงศ์วารนาคอเรือ
154นางจินตนา   หวันแดงบ้านตาล
155นางดวงเดือน   แสนเมืองมาบ่อสลี
17. อำเภอดอยเต่า
156นางนงคราญ  บุญเขียวบงตัน
157นางนิภาพร     ใจเป็งดอยเต่า
158นางสาวดวงพร    จันพระยามีดกา
159นางสาวปาริชาติ    เมืองไทยเจริญบ้านแอ่น
160นางสาวเบญจวรรณ  กุณาหย้องโป่งทุ่ง
161นางสาวพูลศรี  ตันมูลท่าเดื่อ
18. อำเภออมก๋อย
162นางสาวอัมพร   ศรีศตวรรษ อมก๋อย
163นส.เด่นเดือน  ธรรมขันธ์แม่ตื่น
164นายยงยุทธ  อมตปรีชาสบโขง
165นายธนเดช  พนาค้ำจุนนาเกียน
166นายสุทธิพจน์    ปัญญายางเปียง
167นางรัตติกาล  มังแก้วม่อนจอง
19. อำเภอสารภี
168นางสาวพรทิวา  กันธารสท่าวังตาล
169นางปรานี  เป็งธินาขัวมุง
170นางศรีนวล  สุภาวัฒน์สารภี
171นางอัมพร  กริ่งกรับหนองผึ้ง
172นายอนันต์  ชมชื่นชมภู
173นางสาวสุชัญญา  อินตารักษาท่ากว้าง
174นางสาวประไพ  ฟองมีหนองแฝก
175นางสาวบุษกร  ก่ำศรีป่าบง
176นางสังคม  คุณรังษีไชยสถาน
177นางจำปาทอง  นวลดอกไม้สันทราย
178นางอุไรพร  ศรีทองใบดอนแก้ว
179นางสาวเอมอร  อุ่นเรือนยางเนิ้ง
20. อำเภอเวียงแหง
180นางตา   ส่างกานเปียงหลวง
181นางสาวฉวีวรรณ   ใจปวงแสนไห
182นางสาวช่อผกา  สันนิถาเมืองแหง
21. อำเภอไชยปราการ
183นางอำภา    ขันธะศรีดงเย็น
184นางภาวิณี  ต๊ะสุยะหนองบัว
185นายผัด    เทพก๋าแม่ทะลบ
186นางสาวพิมพ์ลดา  อุดมสมสวัสดิ์ปงตำ
22. อำเภอแม่วาง
187นายจันทร์แก้ว    คำปันทุ่งรวงทอง
188นางศรีรัตน์  ไชยปินตาดอนเปา
189นายโต่ง  แซ่ย้างแม่วิน
190นายวสันต์    พรหมมาวันบ้านกาด
191นางแสงหล้า  อูบคำทุ่งปี้
23. อำเภอแม่ออน
192นางประนอม    สิงห์ขรออนกลาง
193นางคำน้อย   ขัติแสงออนเหนือ
194นางสาวบัวผัน  มณีวรรณห้วยแก้ว
195นางทองศรี    ส่วยกุลบ้านสหกรณ์
196นายประจวบ   ปัญญาคำแม่ทา
197นายแอ๊ด   สุภาหล้าทาเหนือ
24. อำเภอดอยหล่อ
198นายธีรพงค์  แสนศรีดอยหล่อ
199นางสาวรุ่งนภา  คำปวงยางคราม
200นายเอกราช   ประกอบทรัพย์สองแคว
201นางสาวณชญาดา  ยะสาครสันติสุข
25. อำเภอกัลยานิวัฒนา
202นายสุขชัย  สนวิเศษณ์แจ่มหลวง
203นายกิตติพงษ์  นุกาบ้านจันทร์
204นายสมิทธิ์   ศรีศักตยาแม่แดด

 

ข้อมูล เดือนธันวาคม 2562

TOP