Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรม “พี่เยี่ยมน้อง ป้องกันยาเสพติด” ภายใต้โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) ในสถานประกอบการจังหวัดลำปาง

pll_content_description

          วันที่ 7 มิ.ย.60 เวลา 9.00 น. สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับชมรม TO BE NUMBER ONE บริษัทซีพีออลล์ จำกัด มหาชน (ศูนย์กระจายสินค้า DC เชียงใหม่) ได้ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ในกิจกรรม “พี่เยี่ยมน้อง ป้องกันยาเสพติด” ภายใต้โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) ในสถานประกอบการจังหวัดลำปาง ณ ห้องประชุม บริษัท อินทราเซรามิค จำกัด จังหวัดลำปาง เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างเครือข่าย TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ 

 

กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 053-112622 แฟกซ์ 053-112623

TOP