Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดเชียงใหม่

ตรวจราชการ ตามแผนการตรวจราชการ รอบที่ 2 (Progress Review)

pll_content_description

        วันที่ 22 ก.พ. 2560 เวลา 09.00 น. นายประวิทย์ เคียงผล หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ได้เดินทางมาตรวจราชการ ตามแผนการตรวจราชการ รอบที่ 2 (Progress Review) เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน เขตตรวจราชการ ที่ 15 หน่วยรับการตรวจได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยตรวจติดตามผลกาารดำเนินงานของหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมนพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่ ชั้น 3 อาคารอำนวยการกลาง ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โดยหัวหน้าผู้ตรวจราชการ เน้นให้ทุกส่วน ราชการปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และให้ทำงานด้วยความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต รวมไปถึงสร้างการรับรู้ของกระทรวงแรงงานต่อประชาชนในพื้นที่
        ผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่ หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน ทั้ง 7 หน่วยงาน เครือข่ายภาคประชาสังคม ได้แก่ ตัวแทนอาสาสมัครแรงงาน โดยมี นายประวิทย์ เคียงผล หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานเป็นประธานในการประชุม

 

ฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 053-112622-3

 

TOP