Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดเชียงใหม่

ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2560

pll_content_description

               วันที่ 28 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30 น. สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ โดย นายมนูญ สุขศรีจันทร์ แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2560 โดยมี นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมที่ทำการปกครองจังหวัด ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
               ครั้งนี้เป็นการประชุมเพื่อติดตามสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และแรงงาน พิจารณาผลการสำรวจข้อมูลค่าใช้จ่ายที่จำเป็นสำหรับแรงงานเพื่อพัฒนาฝีมือแรงงานในภาคอุตสาหกรรม ปี 2560 และกรอบข้อมูลที่จะใช้ในการพิจารณาความเหมาะสมของอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของจังหวัด

 

 

ฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 053-112622 แฟกซ์  053-112623

TOP