Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดเชียงใหม่

ประชุมแกนนำอาสาสมัครแรงงานระดับอำเภอ จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2560

pll_content_description

                เมื่อวันที่ 24 มีค. 60 นายมนูญ สุขศรีจันทร์ แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมแกนนำอาสาสมัครแรงงานระดับอำเภอ จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุมที่ทำการปกครองจังหวัด ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
               ผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ แกนนำอาสาสมัครแรงงานระดับอำเภอ 25 อำเภอ และพี่เลี้ยงอาสาสมัครแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ทั้ง 7 หน่วยงาน เนื้อหาการประชุมเป็นการร่วมกันหารือแนวทางการขับเคลื่อนงานอาสาสมัครแรงงาน ให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยเน้นเรื่องการขยายความคุ้มครองแรงงานนอกระบบ ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ผ่านศูนย์ประสานงานอาสาสมัครแรงงานประจำอำเภอ ทั้ง 25 อำเภอ รวมไปถึงการจัดตั้งชมรมอาสาสมัครแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการขับเคลื่อนงานด้านอาสาสมัครแรงงานจังหวัดเชียงใหม่

 

 

กลุ่มงานข้อมูลและสารสนเทศ
สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 053-112622 แฟกซ์ 053-112623

 

 

 

TOP