Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดเชียงใหม่

ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

pll_content_description

                 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายสมบูรณ์   ตรัยศิลานันท์  ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ได้เข้าพบรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายรัฐพล  นราดิศร) เพื่อหาข้อราชการด้านแรงงานในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และในช่วงเวลา 09.30 น.     ได้ประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุม สพร.19 เชียงใหม่    เพื่อติดตามความก้าวหน้าของผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจราชการ ประจำปี 2563 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานทุกหน่วยงานได้เข้าร่วมประชุมฯ รวมทั้งประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ 

               ต่อจากนั้น ในเวลา 13.30 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกลุ่มอาชีพบ้านสหกรณ์ เลขที่ 85/2 ม.2  ต.บ้านสหกรณ์ อ.แม่ออน จังหวัดเชียงใหม่  ในกิจกรรมการทำหน้ากากอนามัยให้กับประชาชน/ นักท่องเที่ยว ทั่วไปในเขตอำเภอแม่ออน และเยี่ยมชมการออกแบบผ้าสิ่งทอพื้นเมือง ตามโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ของกระทรวงแรงงาน จังหวัดเชียงใหม่

สรจ.ชม

สรจ.ชม.

สรจ.ชม.

TOP