Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนากลไกการนำแผนยุทธศาสตร์บริหารจัดการแรงงานนอกระบบสู่การปฏิบัติระดับจังหวัด

pll_content_description

           วันที่ 1 เมษายน 2560 นายมนูญ สุขศรีจันทร์ แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนากลไกการนำแผนยุทธศาสตร์บริหารจัดการแรงงานนอกระบบสู่การปฏิบัติระดับจังหวัด (เชียงราย พะเยา เชียงใหม่ และลำพูน) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-2 เมษายน 2560 ณ ปราชญ์ ราชพฤกษ์ รีสอร์ท แอนด์ สปา ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่ โดยมีผู้แทนสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ อาสาสมัครแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ เครือข่ายแรงงานนอกระบบจังหวัดเชียงใหม่ และแรงงานจังหวัดเชียงราย พะเยา และลำพูน เข้าร่วมด้วย เพื่อกำหนดกลยุทธ์และแผนการดำเนินงานตามกรอบคิดพัฒนาศักยภาพผู้นำและกลไกขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติระดับจังหวัด แบบมีส่วนร่วมของผู้นำระดับจังหวัด นักวิชาการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดโดย สำนักงานกองทุนสนันสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

 

 

กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 053-112622 แฟกซ์ 053-112623

TOP