Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมโครงการ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พบปะประชาชน ครั้งที่ 4/2560 ณ โรงเรียนสันติสุข อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่

pll_content_description

              วันที่ 9 ก.พ.2560 เวลา 10:00 น. นายมนูญ  สุขศรีจันทร์ แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ข้าราชการเจ้าหน้าที่ สำนักงานแรงงาน จ.เชียงใหม่ พร้อมด้วยหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน จ.เชียงใหม่ ร่วมให้บริการด้านแรงงานแก่ประชาชน ในโครงการ “ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบปะประชาชน” ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2560 ณ โรงเรียนสันติสุข ต.สันติสุข อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ ทั้งนี้ มีหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ร่วมให้บริการประชาชน จำนวน 59 หน่วยงาน มีผู้เข้าร่วมงานจำนวนกว่า 1,000 คน สนง.แรงงาน จ.เชียงใหม่ พร้อมด้วยอาสาสมัครแรงงานประจำอำเภอดอยหล่อ ได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจของหน่วยงานและให้บริการด้านแรงงานแก่ประชาชน รวมทั้งสาธิตและฝึกอาชีพการเย็บกระเป๋าจากเศษหนัง เพื่อเสริมรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมาก

 

ฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 053-112622 แฟกซ์ 053-112623

TOP