Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดเชียงใหม่

สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ จัดฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ

pll_content_description

          วันที่ (3 มิถุนายน 2560) เวลา 09.00 น. สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ โดยนายมนูญ สุขศรีจันทร์ แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ จัดฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ จำนวน 4 แบบ ได้แก่ ดอกดารารัตน์ ดอกกุหลาบ ดอกพุดตาน และดอกรัศมีจันทร์ ให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จำนวน 50 คน โดยมีนางสาวธนิชา ธนะสาร อสร.ต.ดอนแก้ว เป็นผู้ประสานงาน ภายใต้โครงการขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบจังหวัดเชียงใหม่ ณ สำนักสงฆ์สันเหมืองประชาราม หมู่ 7 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
         โดยมี นายนพดล ณ เชียงใหม่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด และมีวิทยากรจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ ทำหน้าที่ครูฝึกสอนทั้งนี้ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและถวายเป็นพระราชกุศลในการถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเพื่อเพิ่มพูนความรู้ เพิ่มทักษะ และประสบการณ์ในอาชีพให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ สามารถนำไปเป็นอาชีพเสริมก่อให้เกิดรายได้ต่อไป

 

 

กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 053-112622 แฟกซ์ 053-112623

TOP