Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมตรวจบูรณาการสถานประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 200 คน ขึ้นไป เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19

pll_content_description

TOP