Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดเชียงใหม่

อบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องแรงงานต่างด้าวให้แก่นายจ้างและลูกจ้าง โครงการพัฒนาคุณภาพแรงงานรองรับเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ภายใต้งบพัฒนาจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และมอบนโยบายแนวทางการจัดระเบียบที่พักอาศัยของแรงงานต่างด้าวจังหวัดเชียงใหม่

pll_content_description

               วันที่ 27 มิถุนายน 2560 นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องแรงงานต่างด้าวให้แก่นายจ้างและลูกจ้าง โครงการพัฒนาคุณภาพแรงงานรองรับเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ภายใต้งบพัฒนาจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และมอบนโยบายแนวทางการจัดระเบียบที่พักอาศัยของแรงงานต่างด้าวจังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายมนูญ สุขศรีจันทร์ แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ และหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ มีวิทยากรจากตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ให้ความรู้เรื่องการขอรับการตรวจลงตราอยู่ต่อราชอาณาจักรและการแจ้งที่พักอาศัย, สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ให้ความรู้เรื่องการจัดระเบียบพักอาศัยแรงงานต่างด้าว (Zoning) ในสถานประกอบการจังหวัดเชียงใหม่ และ พ.ร.ก. การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560, สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ให้ความรู้เรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ด้านแรงงานและกฎหมายคุ้มครองแรงงาน และสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ ให้ความรู้เรื่องแรงงานต่างด้าวกับการประกันสังคม ณ กรีนเลค รีสอร์ท เชียงใหม่ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
             การอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นายจ้างและลูกจ้างมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและแนวทางการจ้างแรงงานต่างด้าว สิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึง แนวทางการจัดระเบียบที่อยู่อาศัยของแรงงานต่างด้าวเพื่อจะได้นำไปปฏิบัติให้ถูกต้องต่อไป และมีนายจ้างและลูกจ้างเข้าอบรมทั้งสิ้น 200 คน

 

 

 

 

 

 

ฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ

สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่

โทรศัพท์ 053-112622  แฟกซ์ 053-112623

TOP