Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดเชียงใหม่

เชียงใหม่จัดประชุมคณะทำงานทบทวนแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงาน จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2562 – 2564 ประจำปี พ.ศ. 2563

pll_content_description

       วันนี้ 22 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 น. สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมคณะทำงานทบทวนแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2562 – 2564 ประจำปี พ.ศ. 2563 ณ ห้องพลอยชมพู โรงแรมกรีนเลค รีสอร์ท เชียงใหม่ ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ โดย จ่าสิบเอก ปรีชา จันทร์ศรี นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทนแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ เป็นกรรมการและเลขานุการ พร้อมด้วยคณะทำงานทบทวนแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุม เพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 – 2564 แผนแม่บทด้านแรงงาน (พ.ศ. 2560 – 2565) นโยบายรัฐบาล และนโยบายเน้นหนักของกระทรวงแรงงาน รวมถึงแนวทางการบูรณาการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานฯ โดยมี นายมนัส ขันใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธาน

TOP