Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดเชียงใหม่

เชียงใหม่ดำเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดย อาสาสมัครแรงงานเชียงใหม่ ร่วมใจอาสาพัฒนาบ้านเกิด ประจำปี 2564

pll_content_description

วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. นางดุษณี  อัตนโถ แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ นำข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ อาสาสมัครแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยประชาชนในพื้นที่ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ด้วยการปรับปรุง/ฟื้นฟู/ทำความสะอาดวัดในโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยอาสาสมัครแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมใจอาสาพัฒนาบ้านเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วัดไชยพฤกษาวาส หมู่ที่ 3 ต.แม่คือ อ.ดอยสะเก็ด จ. เชียงใหม่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นการเปิดโอกาสให้อาสาสมัครแรงงานได้ร่วมกับภาคีในชุมชนทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนของจังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสาธารณะ อันเป็นการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี และยกระดับความสัมพันธ์อันดีระหว่างอาสาสมัครแรงงานร่วมกับภาคีในชุมชนทุกภาคส่วน ส่งผลให้การประสานความร่วมมือเพื่อนำบริการด้านแรงงานลงสู่กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

 

TOP