Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดเชียงใหม่

เชียงใหม่พัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ กลุ่มขับขี่รถรับจ้าง (กลุ่มรถสี่ล้อแดง)

pll_content_description

                เมื่อ 8 ก.ย. 60 สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ โดย นายมนูญ สุขศรีจันทร์ แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการพัฒนาคุณภาพแรงงานรองรับเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ภายใต้งบพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ (กลุ่มสี่ล้อแดง) ณ โรงแรมเดอะแฟมิลี่ ถนนมหิดล ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ขับรถสี่ล้อรับจ้าง (สี่ล้อแดง) จำนวน 150 คน
                 วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้กับแรงงานนอกระบบ กลุ่มขับรถสี่ล้อรับจ้าง (กลุ่มสี่ล้อแดง) โดยจัดกิจกรรม “สถานีการเรียนรู้และส่งปัญหาความต้องการสู่การแก้ไข” ใน 4 ประเด็น คือ 1. ด้านการพัฒนาทักษะอาชีพและรายได้ 2. ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน 3. ด้านหลักประกันทางสังคมและการคุ้มครอง 4. ด้านการพัฒนาสมรรถนะและจิตบริการ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรม ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ปัญหา อันเนื่องมากจากการทำงาน โดยมีวิทยากรจากหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดเชียงใหม่, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เข้าร่วมให้ความรู้และรับฟังความเห็น เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ขับรถสี่ล้อรับจ้างจังหวัดเชียงใหม่ต่อไป และมีผู้สมัครประกันตนมาตรา 40 จำนวนมาก

 

กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 053-112622-3 แฟกซ์ 053-112623
 

TOP