Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดเชียงใหม่

เชียงใหม่ จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัด 1/2562

pll_content_description

       เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562 จังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายวิรุณ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในการประชุม และ จ่าสิบเอก ปรีชา จันทร์ศรี นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ เป็นลขานุการ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง 5 คน, ผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง 5 คน และฝ่ายภาครัฐ 5 คน เพื่อติดตามและพิจารณาสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ, แรงงาน, การครองชีพสังคม, และผลกระทบของจังหวัดเชียงใหม่, คาดการณ์เศรษฐกิจของจังหวัด ปี 2562, ผลการตรวจแรงงานการบังคับใช้กฎหมาย, การสำรวจค่าใช้จ่ายที่จำเป็นของแรงงานแรกเข้า รวมทั้งจะประชุมครั้งที่ 2/2562 ในเดือนสิงหาคม 2562  

TOP