Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดเชียงใหม่

เชียงใหม่ จัดประชุมแกนนำอาสาสมัครแรงงานระดับอำเภอ

pll_content_description

        เมื่อวันจันทร์ที่ 8 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมแกนนำอาสาสมัครแรงงานระดับอำเภอ จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ 
       ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวนทั้งสิ้น 34 คน ประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการฯ พี่เลี้ยงอาสาสมัครแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ แกนนำอาสาสมัครแรงงานระดับอำเภอ คณะกรรมการชมรมอาสาสมัครแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ 
เนื้อหาการประชุม ได้แก่ การแจ้งแนวทางการสำรวจ “โครงการประเมินผลการให้บริการด้านแรงงานในพื้นที่โดยอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561” พร้อมทั้งสอบถามปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงานในแต่ละพื้นที่ ติดตามผลการดำเนินงาน รวมไปถึงการขยายฐานผู้ประกันตน มาตรา 40 (1ตำบล 1 หมู่บ้าน) ติดตามการฝึกอาชีพผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และการจัดกิจกรรมในนามชมรมอาสาสมัครแรงงานจังหวัดเชียงใหม่

TOP