Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดเชียงใหม่

แรงงานเชียงใหม่ จัดนิเทศอาสาสมัครแรงงาน ชี้แจงภารกิจกระทรวงแรงงาน

pll_content_description

            วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.30 น. นางสาวอังคณา เตชะโกเมนท์ แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงภารกิจของกระทรวงแรงงานแก่อาสาสมัครแรงงานระดับตำบล จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมให้ความรู้เรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างต่ำกว่า 10 คน และกลุ่มแรงงานนอกระบบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ให้แก่อาสาสมัครแรงงานพื้นที่อำเภอสันกำแพง อำเภอดอยสะเก็ด อำเภอแม่ออน และอำเภอสารภี ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสันกำแพง ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้แทนของหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานและอาสาสมัครแรงงานเข้าร่วมประชุม จำนวน 45 คน

TOP