Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดเชียงใหม่

แรงงานเชียงใหม่ บูรณาการตรวจแรงงาน สถานประกอบการ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

pll_content_description

แรงงานเชียงใหม่ บูรณาการตรวจแรงงาน สถานประกอบการ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

วันที่ 20 กรกฎาคม 2566 นางนภวรรณ โกละกะ แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายธิติโรจน์ แสนแปง นักวิชาการแรงงานชำนาญการ บูรณาการร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงใหม่ (กอ.รมน.ชม) ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ และสถานีตำรวจภูธรหางดง ตรวจสอบนายจ้าง/สถานประกอบการ และแรงงาน เพื่อคัดกรองและแสวงหาข้อบ่งชี้สำหรับบุคคลที่มีเหตุอันควรสงสัยได้ว่าอาจเป็นผู้เสียหายจากการแสวงหาประโยชน์ด้านแรงงาน แรงงานบังคับ หรือการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน จังหวัดเชียงใหม่ ในพื้นที่อำเภอหางดง ตรวจสอบนายจ้าง/สถานประกอบการ จำนวน 3 แห่ง พบแรงงานทั้งสิ้น จำนวน 89 คน จำแนกเป็นสัญชาติไทย จำนวน 45 คน สัญชาติเมียนมา จำนวน 41 คน และบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน จำนวน 3 คน ผลการตรวจ : ไม่พบเหตุอันควรสงสัยได้ว่าอาจเป็นผู้เสียหายจากการแสวงหาประโยชน์ด้านแรงงาน แรงงานบังคับ หรือการค้ามนุษย์ด้านแรงงานแต่อย่างใด

TOP