Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดเชียงใหม่

โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยอาสาสมัครแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมใจอาสาพัฒนาบ้านเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2

pll_content_description

TOP