Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดเชียงใหม่

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน

ตารางข้อมูล

หัวเรื่อง วันที่เผยแพร่

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 65

1 มีนาคม 2565

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม 65

1 กุมภาพันธ์ 2565

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม 64

1 มกราคม 2565

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 64

1 ธันวาคม 2564

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 64

1 พฤศจิกายน 2564

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกันยายน 64

1 ตุลาคม 2564

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนสิงหาคม 64

1 กันยายน 2564

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกรกฎาคม 64

2 สิงหาคม 2564

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมิถุนายน 64

1 กรกฎาคม 2564

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤษภาคม 64

1 มิถุนายน 2564

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน 64

3 พฤษภาคม 2564

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม 64

1 เมษายน 2564
TOP