Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดเชียงใหม่

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน

ตารางข้อมูล

หัวเรื่อง วันที่เผยแพร่

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกันยายน 64

1 ตุลาคม 2564

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนสิงหาคม 64

1 กันยายน 2564

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกรกฎาคม 64

2 สิงหาคม 2564

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมิถุนายน 64

1 กรกฎาคม 2564

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤษภาคม 64

1 มิถุนายน 2564

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน 64

3 พฤษภาคม 2564

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม 64

1 เมษายน 2564

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 64

1 มีนาคม 2564

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม 64

1 กุมภาพันธ์ 2564

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2563

1 ธันวาคม 2563

ขออนุมัตินำแบบสรุปจัดซื้อจัดจ้างเผยแพร่เว็บไซต์

18 พฤศจิกายน 2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 2563

2 พฤศจิกายน 2563
TOP