Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดเชียงใหม่

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน

ตารางข้อมูล

หัวเรื่อง วันที่เผยแพร่

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 64

1 มีนาคม 2564

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม 64

1 กุมภาพันธ์ 2564

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2563

1 ธันวาคม 2563

ขออนุมัตินำแบบสรุปจัดซื้อจัดจ้างเผยแพร่เว็บไซต์

18 พฤศจิกายน 2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 2563

2 พฤศจิกายน 2563

สรุปจัดซื้อจัดจ้างเดือนกันยายน 2563

28 กันยายน 2563

ส.ค. 63

10 กันยายน 2563

สรุปจัดซื้อเดือน ก.ค. 63

24 สิงหาคม 2563

จัดซื้อจัดจ้าง มิถุนายน 2563

8 กรกฎาคม 2563

จัดซื้อจัดจ้าง พฤษภาคม 2563

8 กรกฎาคม 2563

จัดซื้อจัดจ้าง เมษายน 2563

8 กรกฎาคม 2563

จัดซื้อจัดจ้าง มีนาคม 2563

8 กรกฎาคม 2563
TOP