Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดเชียงใหม่

ข่าวประชาสัมพันธ์

Mol-Thailand

Infographic รายงานสถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ เดือนตุลาคม 2566 ...

Mol-Thailand

แนวทางการให้ความช่วยเหลือแรงงานกลับประเทศไทย ...

Mol-Thailand

ขอเชิญชวนประชาชนดาวน์โหลดใช้งานแอปพลิเคชั่น “ThaiD” ...

Mol-Thailand

รายงานการสำรวจค่าใช้จ่ายจำเป็น ปี 2566 จังหวัดเชียงใหม่ ...

TOP