Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดเชียงใหม่

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ตารางข้อมูล

ชื่อเรื่อง วันที่เผยแพร่

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

28 กันยายน 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้าเหมาบริการรายบุคคล

28 กันยายน 2563

จ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ (ป้ายไวนิล และป้ายประชาสัมพันธ์หน่วยงาน 4 ป้าย)

15 กรกฎาคม 2563

จ้างเหมาจัดทำเอกสารประกอบการประชุมโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE)

13 กรกฎาคม 2563

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

8 กรกฎาคม 2563

จ้างสำรวจข้อมูลแรงงานนอกระบบ ประจำปี 2563

1 กรกฎาคม 2563

ซื้อวัสดุสำนักงาน 35 รายการ

30 มิถุนายน 2563

จ้างสำรวจและบันทึกผลการสำรวจค่าใช้จ่ายจำเป็นของแรงงานทั่วไปแรกเข้าฯ

30 มิถุนายน 2563

จ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ Animation Infographic ป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

30 มิถุนายน 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ TO BE NUMBER ONE

24 มิถุนายน 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสำรวจข้อมูลการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือฯ

24 มิถุนายน 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำหน้ากากอนามัย

24 มิถุนายน 2563
TOP