Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดเชียงใหม่

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง

ตารางข้อมูล

ชื่อเรื่อง วันที่เผยแพร่

แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ถังต้มน้ำร้อนไฟฟ้า) จำนวน 1 ใบ

8 กันยายน 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ถังต้มน้ำร้อน) จำนวน 1 ใบ

8 กันยายน 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องดูดฝุ่น) จำนวน 1 เครื่อง

8 กันยายน 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกพิมพ์) จำนวน 1 รายการ

8 กันยายน 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะหมู่บูชา) จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8 กันยายน 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องโทรศัพท์พื้นฐานแบบไร้สาย) และครุภัณฑ์โฆษณาเผยแพร่(กล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล)

8 กันยายน 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ และวัสดุ งานบ้านงานครัว

8 กันยายน 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าจ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ (โปสเตอร์ปฏิทิน การรณรงค์ ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างต่ำกว่า 10 คนลงมา

8 กันยายน 2562

ประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม 2561

8 กันยายน 2562

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรายบุคคล

8 กันยายน 2562

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม

8 กันยายน 2562

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน

8 กันยายน 2562
TOP